TRACTAMENT EN DISCALCÚLIES, ALTERACIONS EN CÀLCULS I RAONAMENT MATEMÀTIC