DIAGNÒSTIC I ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

DIAGNÒSTIC I ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

  • En els casos convenients es durà a terme una avaluació mitjançant les proves adients i recollida d'informació de les fonts implicades, per tal d'establir un diagnòstic clar que permeti intervenir amb una base sòlida.
  • A partir del diagnòstic s'elabora un Projecte Educatiu Individualitzat per donar resposta a les necessitats detectades.