LECTOESCRIPTURA I ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

LECTOESCRIPTURA I ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

  • Servei dirigit a tractar les dificultats o trastorns associats a aspectes de comunicació i llenguatge (oral o escrit). Després d'una avaluació inicial dissenyem un programa d'intervenció individualitzat i partint d'una metodologia motivadora i lúdica treballem els objectius proposats.
  • Inclou les següents àrees de tractament:
    • Trastorns de lectura i/o escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia,...).
    • Estimulació del llenguatge.
    • Retard i trastorns del desenvolupament del llenguatge.